Kategorier
Uncategorized

Föreningsstämma

Stadgar

Stadgar för Föreningen Folkets Hus i Hällekis u. p. a

Antagna den 2019-04-10

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är FÖRENINGEN Folkets Hus i Hällekis u. p. a.

§ 2 Ändamål och verksamhet
att främja medlemmarnas intressen genom att medelst köp av fastighet eller byggande av hus, mot betalning tillhandahålla samlingslokaler, affärslokaler, bostäder, drivande av parkrörelse och idkande av annan ekonomisk verksamhet.
att uppföra, förvalta och tillhandahålla allmänna samlingslokaler och i dessa erbjuda möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet. Föreningen kan också i egen regi svara för sådana verksamheter.

§ 3 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Hällekis, Österplana socken , Götene kommun, Västra Götaland

§ 4 Medlemsskap
Föreningen är öppen för medlemskap för organisationer och enskilda som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap ska vara skriftlig. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

§ 5 Medlems skyldigheter
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 Insats
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 10 kronor. Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats. De som avgått ur föreningen har endast rätt att återfå inbetald insats till den beloppsgräns som gäller för medlemskap (10 kronor).

§ 7 Medlemsavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 200 kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.
Den som uteslutits av styrelsen har rätt att få frågan om fortsatt medlemskap prövad av föreningsstämman.
Detta sker genom skriftlig anmälan till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 9 Avgång
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.

§ 10 styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst en och högst tre styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsessuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Mandattiden är två år och ledamöterna utses växelvis vartannat år.
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av dem som styrelsen utser, var för sig.

§ 11 revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorsuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
Revisorerna väljs för 2 år och utses växelvis vartannat år. Suppleant utses för 1 år.

§ 12 Räkenskapsår
Kalenderår är föreningens räkenskapsår.

§ 13 Årsredovisning
Årsredovisning lämnas av styrelsen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Den ska bestå i resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång.
Följande ärenden ska då behandlas:
1. Val av ordförande för stämman
2. Mötesordförandes val av mötessekreterare
3. Val av en eller två personer att jämte ordföranden justera protokollet
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt om hur vinsten eller förlusten enligt den
fastställda balansräkningen ska disponeras.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
11. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
13. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen
14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
15. Val av valberedning och sammankallande
16. Övriga ärenden

§ 15 kallelse till föreningsstämman och andra meddelande
Styrelsen kallar till föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämma sker genom annons i lokalpress och genom anslag i föreningens lokaler tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. Ärende som ska behandlas anges i kallelsen.
Medlem som är juridisk person får vid föreningsstämma representeras av 1 ombud vid ägande av 1-10 andelar, 2 ombud vid 11-20 andelar o.s.v. Ingen får dock utse fler än 10 ombud. Varje ombud har 1 röst.
Enskild medlem (fysisk person) har vid föreningsstämma 1 röst.
Fullmakt, daterad samt inte äldre än ett år, ska vara styrelsen tillhanda senast dagen före stämman.
Motion till ordinarie föreningsstämma ska vara styrelsen tillhanda före utgången av mars månad.
Extra föreningsstämma hålls då styrelsen så anser nödvändigt, en revisor skriftligen begärt det eller då minst 10 % av medlemmarna så fordrar. Ärende som ska behandlas anges i kallelsen som ska utfärdas tidigast sex veckor innan och senast två veckor före stämman och anslås som för ordinarie föreningsstämma.
Andra meddelanden sker via anslag på föreningens anslagstavla samt föreningens hemsida.
Då kallelse gått ut till föreningsstämma ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta.

§ 16 Vinstfördelning
Uppkomna överskott ska fonderas sedan avsättning skett till reservfonden enligt bestämmelserna i föreningslagen.

§ 17 Stadgeändringar
Ändring av dessa stadgar sker vid årsmöte och kräver kvalificerad majoritet (75 % av angivna röster).

§ 18 Upplösningen av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen är giltigt om det fattats på två, på varandra följande föreningsstämmor. Föreningens tillgångar skall tillfalla Hällekis samhällsförening (org nr 802415-5072). Om ingen sådan förening finns skall tillgångarna tillfalla, av föreningsstämman bestämt, angivet ändamål till gagn för samhället Hällekis med omnejd.

§ 19
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar

Kategorier
Uncategorized

Hällekisdagen

På lördag den 15:e april är det Hällekisdagen, samtidigt öppnar vi upp Folkets Hus för allmänheten. Kom och prata drömmar och förbättringsidéer. Hur kan vi tillsammans göra Hällekis ännu bättre? Kom till Folkets Hus mellan 13-15 och spåna med oss. Backlyckevägen 2A i Hällekis. Hoppas vi ses där!

Kategorier
Uncategorized

Bli medlem?

Vill du bli medlem i Föreningen Folkets Hus i Hällekis? Vi är en ekonomisk förening. Tio kronor i insats är allt som krävs för att få en medlemsandel, vi har ingen årlig medlemsavgift, men det går bra att skänka en gåva till föreningen om man vill bidra till ekonomin. Vi jobbar för ett levande Folkets Hus i Hällekis. När du gjort din inbetalning behöver du maila oss ditt namn, adress, telefonnummer och födelsedatum så att vi får ett komplett medlemsregister. Maila till: kassor@folketshushallekis.se

Kategorier
Uncategorized

Tack!

Tack till alla er som var med och hjälpte till på städdagen vid Folkets Hus. Vilket fint resultat det blev och roligt hade vi också. Snart är det dags att rusta upp inomhus, då hoppas vi att vi ses igen!

Kategorier
Uncategorized

Städdag vid nya (och gamla) Folkets Hus i Hällekis 2/10-2022

Den 2:a oktober kör vi en favorit i repris och har städdag med föreningen. Denna gång både på nya och gamla tomten. Vi kommer även jobba inomhus med spackling av väggar och städning. Ta med lämpliga redskap och kläder efter väder. Vi grillar tillsammans efteråt!

Kategorier
Uncategorized

Dagordning årsstämma

1. Val av ordförande för stämman
2. Mötesordförandes val av mötessekreterare

3. Val av en eller två personer att jämte ordföranden justera protokollet
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
11. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
13. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen

14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
15. Val av valberedning och sammankallande
16. Övriga ärenden

Kategorier
Uncategorized

Föreningens stadgar

Stadgar 

Stadgar för Föreningen Folkets Hus i Hällekis u. p. a 

Antagna den 2019-04-10 

§ 1 Föreningens namn 
Föreningens namn är FÖRENINGEN Folkets Hus i Hällekis u. p. a. 

§ 2 Ändamål och verksamhet 
att främja medlemmarnas intressen genom att medelst köp av fastighet eller byggande av hus, mot betalning tillhandahålla samlingslokaler, affärslokaler, bostäder, drivande av parkrörelse och idkande av annan ekonomisk verksamhet. 
att uppföra, förvalta och tillhandahålla allmänna samlingslokaler och i dessa erbjuda möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet. Föreningen kan också i egen regi svara för sådana verksamheter. 

§ 3 Föreningens säte 
Föreningens styrelse har sitt säte i Hällekis, Österplana socken , Götene kommun, Västra Götaland 

§ 4 Medlemsskap 
Föreningen är öppen för medlemskap för organisationer och enskilda som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap ska vara skriftlig. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. 

§ 5 Medlems skyldigheter 
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. 

§ 6 Insats 
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 10 kronor. Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats. De som avgått ur föreningen har endast rätt att återfå inbetald insats till den beloppsgräns som gäller för medlemskap (10 kronor). 

§ 7 Medlemsavgift 
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 200 kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer. 

§ 8 Uteslutning 
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. 
Den som uteslutits av styrelsen har rätt att få frågan om fortsatt medlemskap prövad av föreningsstämman. 
Detta sker genom skriftlig anmälan till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen. 

§ 9 Avgång 
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången. 

§ 10 styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst en och högst tre styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsessuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Mandattiden är två år och ledamöterna utses växelvis vartannat år. 
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av dem som styrelsen utser, var för sig. 

§ 11 revisorer 
För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorsuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 
Revisorerna väljs för 2 år och utses växelvis vartannat år. Suppleant utses för 1 år. 

§ 12 Räkenskapsår 
Kalenderår är föreningens räkenskapsår. 

§ 13 Årsredovisning 
Årsredovisning lämnas av styrelsen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Den ska bestå i resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. 

§ 14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. 
Följande ärenden ska då behandlas: 
1. Val av ordförande för stämman 
2. Mötesordförandes val av mötessekreterare 
3. Val av en eller två personer att jämte ordföranden justera protokollet 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
6. Fastställande av dagordningen 
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt om hur vinsten eller förlusten enligt den 
fastställda balansräkningen ska disponeras. 
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
10. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 
11. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår 
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 
13. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen 
14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 
15. Val av valberedning och sammankallande 
16. Övriga ärenden 

§ 15 kallelse till föreningsstämman och andra meddelande 
Styrelsen kallar till föreningsstämma. 
Kallelse till föreningsstämma sker genom annons i lokalpress och genom anslag i föreningens lokaler tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. Ärende som ska behandlas anges i kallelsen. 
Medlem som är juridisk person får vid föreningsstämma representeras av 1 ombud vid ägande av 1-10 andelar, 2 ombud vid 11-20 andelar o.s.v. Ingen får dock utse fler än 10 ombud. Varje ombud har 1 röst. 
Enskild medlem (fysisk person) har vid föreningsstämma 1 röst. 
Fullmakt, daterad samt inte äldre än ett år, ska vara styrelsen tillhanda senast dagen före stämman. 
Motion till ordinarie föreningsstämma ska vara styrelsen tillhanda före utgången av mars månad. 
Extra föreningsstämma hålls då styrelsen så anser nödvändigt, en revisor skriftligen begärt det eller då minst 10 % av medlemmarna så fordrar. Ärende som ska behandlas anges i kallelsen som ska utfärdas tidigast sex veckor innan och senast två veckor före stämman och anslås som för ordinarie föreningsstämma. 
Andra meddelanden sker via anslag på föreningens anslagstavla samt föreningens hemsida. 
Då kallelse gått ut till föreningsstämma ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta. 

§ 16 Vinstfördelning 
Uppkomna överskott ska fonderas sedan avsättning skett till reservfonden enligt bestämmelserna i föreningslagen. 

§ 17 Stadgeändringar 
Ändring av dessa stadgar sker vid årsmöte och kräver kvalificerad majoritet (75 % av angivna röster). 

§ 18 Upplösningen av föreningen 
Beslut om upplösning av föreningen är giltigt om det fattats på två, på varandra följande föreningsstämmor. Föreningens tillgångar skall tillfalla Hällekis samhällsförening (org nr 802415-5072). Om ingen sådan förening finns skall tillgångarna tillfalla, av föreningsstämman bestämt, angivet ändamål till gagn för samhället Hällekis med omnejd. 

§ 19 
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar 

Kategorier
Uncategorized

Medlemmar! Vi har ett resultat:

Kallelse gick ut till totalt 464 medlemmar, 178 svarade vilket ger ett valdeltagande på 38%.

Så här röstade ni:

JA: 155 st = 87%

NEJ: 16 st = 9%

Bordlägga frågan: 5 st = 3%

Ogiltiga: 2 st = 1%

Kategorier
Uncategorized

Frågor och svar extrastämma

Nu är dagarna med visning av lokalerna över. Femtio personer har varit och tittat på Hällesäter Bruksgården och pratat med oss i styrelsen.

Det har kommit in några frågor:

  • Önskan om tydligare alternativ vad det röstas om: 1) Ja till att köpa lokalen. 2) Nej till ett köp av lokalen. 3) Bordlägga frågan till nästa stämma.         
  • Flera frågor om rivningskostnaden: Den är betydligt högre än styrelsens förslag till maxgräns för köpesumma.
  • Om vi inte borde köpa lokalen för max en krona: Styrelsen vill köpa lokalen på ett korrekt sätt och sedan söka de bidrag som finns för föreningar för att rusta upp lokalen.

Kategorier
Uncategorized

Utvecklingsplan

Utvecklingsplan för Hällesäter Bruksgården vid ett eventuellt köp, framtagen av Per Forsberg på Folkets Hus och Parker.